فرم ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات

راه های تماس با ما

۱- ایمیل مرکز
Soee@sru.ac.ir

۲- ایمیل سامانه آموزشهای الکترونیکی :
E.Learning@sru.ac.ir

۳- ایمیل آموزشهای آزاد :
Maharat@sru.ac.ir

نشانی:

تهران- لويزان- خيابان شهيد شعبانلو -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی

تلفکس:

۲۲۹۷۰۰۱۶ (۹۸۲۱+)

پست الکترونيکی:

maharat@sru.ac.ir